Meet The Scariest Creature From Underworld- The Beelzebub Bat

Murina_beelzebub 1_(Vietnam)_© Gábor Csorba

Đây là những bức ảnh lựa chọn về một số loài tiêu biểu trong 126 loài mới được các nhà khoa học phát hiện năm 2011 tại Tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Trong 126 loài này, có tới 36 loài mới được phát hiện tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo tại: wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/greatermekong/disc…